ReadyPlanet.com
dot dot
dot
กลุ่มหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletการพัฒนาตนเอง
bulletการพัฒนาองค์กร
bulletการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
bulletการบริหารทรัพยากรมนุษย์
bulletการขายและการตลาด
bulletการบริการและลูกค้าสัมพันธ์
bulletการพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์
dot
People Value Consulting
dot
bulletSmart Job Description
bulletEasy & Effective Competency
bulletระบบการบริหารผลงาน (PMS.)
dot
Download เอกสารอบรม / สัมมนา
dot
bulletเอกสารประกอบการฝึกอบรม
bulletตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ
dot
ลูกค้าของเรา
dot
bulletองค์กรเอกชน
bulletหน่วยงานภาครัฐและราชการ
bulletองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletQ and A Learning Center
bulletHR Center
bulletเวบ อ.ทองพันชั่ง
bulletThaiBestJobs.Com
bulletคณะ วจก.มอ.
bulletสมาคมศิษย์เก่า วจก.มอ.
bulletgoodthinkingtraining.com
bulletTheResultTraining Chiang Mai
bulletเวบ อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
bulletBlog อ.ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร
bulletเวบ อ.วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์
กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ PDF พิมพ์ อีเมล์

เขียนโดย กฤติน กุลเพ็ง


ปัจจัยกลยุทธ์ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการบริหารทั้งในปัจจุบันและอนาคตกล่าวคือเมื่อมีกลยุทธ์เปลี่ยนก็จะส่งผลต่อการบริหารการจดการด้านทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ผู้เขียนขอกล่าวถึงการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศ(In search Excellence) ก่อนเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การมีสมรรถนะสูงซึ่งมีปัจจัยที่สำคัญอยู่ 7 ปัจจัยดังต่อไปนี้การบริหารองค์การ
ต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวตามแผนภาพด้านบนเมื่อองค์การจะดำเนินการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจผู้บริหารระดับสูงควรจะมาศึกษาปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยหลักก่อนจะดำเนินการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปประกอบการวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การด้วยเช่นกัน
 
ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลกระทบต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์คือ
1. โครงสร้าง(Structure)องค์กรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์การจากองค์การแบบสูง(tall organization) สู่องค์การแนวนาบ(flat organization)มากขึ้นมีการลดขนาดขององค์การให้เล็กลง(downsizing) องค์การที่เล็กแต่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทำงานสูง
 
2. กลยุทธ์ (strategy)องค์การต้องมีการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น (strategic management) โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นกลยุทธ์ขององค์การต้องมุ่งสู่ลูกค้าและแข่งขันสู่ความเป็นเลิศไม่เป็นสองรองใครกลยุทธ์เปลี่ยนไปทำให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
 
3. ระบบ (system)องค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบงานให้มีความคล่องตัวรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานการไหลของงานให้คล่องตัวขึ้นซึ่งจะต้องมีการวางแผนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องดังกล่าวเช่นการรื้อปรับระบบ(reengineering) การทำงานง่ายขึ้น(work simplification) การปรับปรุงงาน (work improvement) เป็นต้น
 
4. ทักษะ(skill)องค์การมุ่งเน้นคนที่สามารถมากขึ้นมุ่งความสามารถที่หลากหลายทำงานได้หลายอย่างนอกจากจะมีความสามารถในการทำงานแล้วยังต้องมีความสามารถในการนำเสนอความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นต้นซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรมนุษย์ให้มีมากขึ้น
 
5. ค่านิยมร่วม (shared value)องค์การมุ่งสร้างค่านิยมที่เกิดจากองค์การและบุคคลากรในองค์การการที่มีความคิดความเชื่อในการทำงานเหมือนกันจะทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จได้ง่ายค่านิยมที่มุ่งเน้นส่วนใหญ่มักจะมีเรื่องคุณภาพมาตรฐานประสิทธิภาพรวดเร็วประทับใจความปลอดภัยความจริงใจความเป็นเลิศยิ้มแย้มความร่วมมือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการตรงต่อเวลาเป็นต้น
 
6. ลีลาการบริหาร(style)องค์การมุ่งสู่การบริหารแบบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมมากขึ้นการบริหารในลักษณะดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องได้ผู้ร่วมงานที่มีความรับผิดชอบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การกระจายอำนาจ(empowerment) จำเป็นที่จะต้องสร้างความพร้อมของทรัพยากรมนษย์ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาโดยการวางแผนทรัพยากรมนุษย์แต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน
 
7. พนักงาน (staff)องค์การในอนาคตมุ่งสู่แนวคิดทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยเริ่มจากการมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of belonging) การเป็นหุ้นส่วน (partnership) การมีอิสระในการทำงานรวมทั้งการเพิ่มผลผลิตโดยใช้พนักงานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกล่าวคือเคยใช้พนักงานทำงาน 4 คนใน 4 ขั้นตอนตามกระบวนการทำงานในอนาคตจำเป็นต้องลดขั้นตอนการทำงานใหม่เหลือ 2 ขั้นตอนพนักงานก็ลดเหลือ 2 คนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงด้วยการพัฒนาพนักงาน 2 คนเพื่อให้ทำงานได้เท่ากับ 4 คนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต้องกระทำให้ได้บางองค์การลดพนักงานจาก 4 คนเหลือ 1 คนโดยใช้ระบบบริการทีเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)
 
สำหรับแผนภาพถัดไปจะเป็นการมุ่งเน้นการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเป็นสำคัญซึ่งในทางปฏิบัติจะส่งผลต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การตามไปด้วย


 
จากแผนภาพการวางแผนกลยุทธ์จะเริ่มที่
ขั้นตอนแรกการวิเคราะห์ประเมินสิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นการประเมินทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน(SWOT Analysis)ของบริษัท
ขั้นตอนที่สองเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) ขององค์การว่าองค์การมีภาระหน้าที่หลักอะไรบ้างองค์การผลิตสินค้าและบริการอะไรองค์การผลิตสินค้าและบริการเพื่อใคร
ขั้นตอนที่สามเป็นการกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ (Objective) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ/ภารกิจขององค์การส่วนใหญ่มักนิยมการกำหนดวัตถุประสงค์ในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพการกำหนดกลยุทธ์นั้นมีกลยุทธ์อยู่ 3 ระดับได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy)
ขั้นตอนที่สี่เป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) โดยการแปลงกลยุทธ์สู่การปฎิบัติให้ประสบความสำเร็จหัวใจสำคัญของการดำเนินกลยุทธ์ได้แก่ภาวะผู้นำ(Leadership) การออกแบบโครงสร้างขององค์การ (organization structure and design) และการทำงานเป็นทีมโดยมีระบบผนึกกำลังร่วม (synergism) ของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายที่ปรึกษาและฝ่ายสนับสนุน
ขั้นตอนที่ห้าการประเมินกลยุทธ์ (Strategy evaluation) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินใน 4 ตัวแปรได้แก่การตอบสนองต่อความพึงพอใจด้านการบริการประสิทธิภาพการบริหารองค์การการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่และเครื่องมือทางการเงิน
 
จากแนวคิดการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การนอกจากจะมีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์การแล้วยังส่งผลต่อการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การด้วยตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับวิศวกรรมและการก่อสร้างใต้น้ำได้พบปัญหาที่สำคัญคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรงทำให้คู่แข่งรายเล็กๆต้องออกจากอุตสาหกรรมไปดังนั้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าของอุตสาหกรรมนี้คือบริษัทขุดเจาะน้ำมันก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยให้ความสนใจกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ขายมากกว่าการเลือกผู้ขายที่ให้ราคาต่ำที่สุดเหมือนในอดีตผู้บริหารของบริษัทได้วิเคราะห์สถานการณ์และในที่สุดได้กำหนดภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของ

 
ลูกค้าโดยวางตนเองให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการจัดหาที่มีมาตรฐานสูงที่สุดทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพ
โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ไว้ 5 ประการคือ
1. สร้างบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้สูงสุด
2. สร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
3. ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านความปลอดภัยความเชื่อถือได้ของเครื่องจักรการตอบรับและต้นทุนที่ประหยัด
4. เสริมสร้างพนักงานให้มีคุณภาพสูง
5. ตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้น
 
เมื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์การได้แล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ต่อไปเช่นแผนสรรหาทรัพยากรมนุษย์แผนคัดเลือกแผนประเมินการปฏิบัติงานแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แผนบริหารผลตอบแทนแผนการปรับปรุงสวัสดิการเป็นต้น
 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนองค์การและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์สามารถกระทำได้ด้วยการวางแผนจากบนลงล่าง (Topdown Approach) และการวางแผนจากล่างขึ้นบน (Bottom-up Approach) ผสมผสานกันกล่าวคือการวางแผนจากบนลงล่างจะเริ่มต้นที่แผนหลักขององค์การก่อนกำหนดแผนทรัพยากรมนุษย์พิจารณาสภาวการณ์ต่างๆในขณะนั้นการวางแผนจากบนลงล่างเป็นการเริ่มต้นวางแผนจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือที่เรียกว่านโยบายเป็นใหญ่ที่จะให้ได้ผลหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักขององค์การเพราะวัตถุประสงค์เป็นเสมือนตัวเชื่อมกิจกรรมต่างๆของทุกหน่วยงานในองค์การการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะต้องพิจารณาจากแผนหลักหรือแผนกำไรและแผนการผลิตขององค์การกระบวนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์มีรายละเอียดซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
 
ลำดับขั้นของกิจกรรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1. การพยากรณ์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การวางแผนกลยุทธ์
4. การปฏิบัติตามแผน
5. การประเมินผลแผนงาน
 
การพยากรณ์เป็นการพยากรณ์อุปสงค์(Demand)ซึ่งเป็นความต้องการด้านทรัพยากรกับอุปทาน(Supply) ซึ่งเป็นปริมาณทรัพยากรในตลาดแรงงานโดยวิเคราะห์ดูว่าทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการในอนาคตขององค์การมีจำนวนเท่าใดและคุณสมบัติของทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างไรการพยากรณ์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตสามารถนำเอาวิธีทางสถิติ (Statistical method) ดุลยพินิจ (Judgment) และประสบการณ์ (Experience) มาใช้ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนำเอาหลายวิธีการมาผสมผสานกัน
 
การกำหนดเป้าหมาย(Goal Setting)ซึ่งจะเกี่ยวกับงานและทักษะงานในอนาคต
กล่าวคือในอนาคตจะมีบางด้านเพิ่มขึ้นเช่นงานสารสนเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทักษะ(skill)ที่จำเป็นที่จะต้องใช้งานนั้นต้องมีการวางแผนเพื่อให้สามารถหาทรัพยากรที่มีทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อทำงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติด้านทักษะที่เหมาะสมด้วย
 
การวางแผนกลยุทธ์(Strategic Planning)เป็นการพยากรณ์และกำหนดเป้าหมายทรัพยากรมนุษย์ต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การในกรณีมุ่งเน้นกลยุทธ์ขององค์การมุ่งสู่คุณภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพโดยมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมด้านผู้บริหารที่มีคุณภาพเสริมความเป็นผู้นำและการเตรียมทรัพยกรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 
ซึ่งในฉบับต่อไปจะพูดมาต่อถึงเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์การโดยดึงปัจจัยสำคัญของแผนกลยุทธ์องค์การมาทำการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านคนให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นโปรดติดตามในบทความต่อไปครับ
 
ผู้เขียนกฤตินกุลเพ็งประสบการณ์ 25 ปีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่บริหารวัฒนธรรมองค์กรและการ Implement Competency Model ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนประสบการณ์ในการทำงานในเครือซิเมนต์ไทยมา 15 ปีเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้าน Human Resource Management
 
 
อื่นๆ
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Providing Value to Your People