ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

2723 จำนวนผู้เข้าชม  |  Trainers

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

วิทยากรรับเชิญพิเศษ ผู้รู้ซึ้งในศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก และ การพัฒนาองค์กรด้วย Appreciative Inquiry 

 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : Industrial Instrumentation Engineering King Mongkut Institute of Technology, Ladkrabang    
 • ปริญญาโท : Financial Management , VA MBA Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg
 • ปริญญาเอก : Organization Development Assumption University, Bangkok, Thailand 

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อื่นๆ

ผลงานวิชาการ

 • ร่วมแปลหนังสือเรื่อง “ภูมิปัญญาผู้พิชิต (The Victor Reflection)” ตีพิมพ์จำหน่ายแล้วโดยองค์การคุรุสภา


ผลงานด้านวิจัย

 • การประยุกต์ใช้หลักการคิดแบบโยนิโสมนสิการเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมของธุรกิจ/บริการอิงพุทธ หัวหน้าโครงการ สนง.นวัตกรรมการสอน
 • โครงการ “ศึกษาศักยภาพกลุ่มอำเภอที่มีศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว” (หัวหน้าโครงการย่อยพื้นที่ภูผาม่าน ชุมแพ) นักวิจัย จังหวัดขอนแก่น
 • โครงการ “การสร้างสมรรถนะและยกระดับขีดความสามารถในการผลิตสุรากลั่นจากข้าวเพื่อการแข่งขันของประเทศ” นักวิจัย สกอ.
 • Value Creation for Jasmine Rice นักวิจัย กพร.
 • โครงการบริการวิชาการในลักษณะของงานที่ปรึกษา
 • โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายพื้นที่ นักวิจัย (โครงการย่อย: ผ้าย้อมครามสกลนคร) สสว.
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร์) นักวิจัย Kenan Institue


งานอื่นๆ
 • กรรมการฝ่ายวิชาการสถาบันยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ศธ.)
 • คณะอนุกรรมการด้านการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สำนักนวัตกรรมการสอน
 • สมาชิกสภาคณาจารย์
 • อาจารย์พิเศษคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ


Powered by MakeWebEasy.com