กาญจวรรณ จารุพัฒนากุล

1952 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กาญจวรรณ จารุพัฒนากุล

อาจารย์กาญจวรรณ จารุพัฒนากุล

หาก "ผลลัพธ์" และ "สัมพันธภาพ" คือ เป้าหมายในการสร้างระบบ

และกลยุทธ์องค์กรของคุณ ที่ปรึกษาท่านนี้ คือ คำตอบ 

 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์

 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • อบรมหลักสูตร Successor Performance Management System
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรโค้ชชิ่ง (ICF) จากสถาบันไทยโค้ช รุ่น 2 (PCCP Certified)
 • อบรมหลักสูตร TQA Internal Assessor รุ่น 6 บริษัท CP ALL
 • อบรมหลักสูตร NLP เบื้องต้น
 • ผ่านการฝึกอบรม I3C (สมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร MDP (Management Development Program)
 • หลักสูตร Leadership Development
 • หลักสูตร The Performance Management System for Customer Contact Operations (COPC)


   
ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวางแผนกลยุทธ์
 • บริษัท AR Advance Research : นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย
 • บริษัทโกซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด (CP ALL Group) : หัวหน้าแผนกงานวางแผนกลยุทธ์



หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • การจัดทำแผนธุรกิจ
 • การสร้างกลยุทธ์ให้องค์กร
 • การวางระบบประเมินผลงาน
 • พัฒนาบุคคลากรเชิงกลยุทธ์
 • การจัดทำ JD (job description)
 • การออกแบบระบบงาน (Job  Process Design)
 • การโค้ชชิ่ง (Performance Coaching)

 

ประวัติการทำงานที่ปรึกษา

2559

 • ที่ปรึกษา SMART JD & KPI บริษัทพรปิยะฌาน
 • ที่ปรึกษาวางระบบ KPIs บริษัทนารายณ์แพคเก็จจิ้ง
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาวางระบบ KPIs บริษัท บีเอสจีกลาส (บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด)
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาวางระบบ Competency บริษัทศรีสมบูรณ์
 • ผู้ช่วยที่ปรึกษาวางระบบ JD บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

 

2558

 • งานที่ปรึกษาทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการราชการ  4 ปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
 • งานที่ปรึกษาการวางระบบประเมินผลงาน (KPIs) The Phi Phi Resort
 • งานที่ปรึกษาบริษัท NATHALIN Group (ทีมที่ปรึกษาเรื่องการทำแผนโครงการกลยุทธ์องค์กร)
 • งานที่ปรึกษาขึ้นทะเบียนของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (ส่วนกลาง)
 • งานที่ปรึกษาการวางระบบประเมินผลงาน (KPIs) บริษัทเนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการวางระบบประเมินผลงาน และการจัดทำกลยุทธ์องค์กร
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง Business Plan ให้กับองค์กรสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำกลยุทธ์และการตลาด 4.0 ให้กับองค์กรสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง Professional Monitoring บริษัทนทลิน
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง self development บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด
 • วิทยากรเรื่อง Business Review for HRD ให้กับบริษัทเอ็กเซลเลนท์ พีเพิล
 • วิทยกรเรื่องการจัดการความรู้และการประเมินผลงาน องค์บริหารส่วนตำบล ท่าไม้

 

2557

 • งานที่ปรึกษาบริษัท โกลบอลพลาส เซ็นเตอร์ จำกัด  เรื่องการทำ Strategic Performance Management (PMS)
 • ผู้ช่วยวิทยากรบริษัท ABC PRODUCTS ฝึกอบรมการจัดทำ KPI. ระดับองค์กรและผู้บริหาร
 • งานวินิจฉัยองค์กรบริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด
 • ผู้ช่วยวิจัย ผศ-ดร-ปรารถนา-ปุณณกิติเกษม เพื่อสำรวจผลการดำเนินโครงการลีนในโรงพยาบาลรัฐบาล 
 • ที่ปรึกษางานวิจัยโครงการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บัตรกดเงินสดไทยสมาร์ทการ์ด

 

ประสบการณ์ทำงานในองค์กร

 • 2556-2558 หัวหน้าแผนกงานวางแผนกลยุทธ์ บริษัทโกซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด (CP ALL Group)
 • 2555 นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัยให้กับบริษัท AR Advance Research ทำหน้าที่วิเคราะห์ผลการสำรวจและวางแผนบริหารโครงการ
 • 2550-2554 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 

Powered by MakeWebEasy.com