เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างสร้างสรรค์

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจ ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน และด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อน

Share

หมวดหมู่ : Lead Team

Share

รายละเอียดสินค้า

เมื่อคุณต้องมอบหมายงานให้กับทีมงาน คุณพบว่า คุณมักจะไม่ได้งานกลับมาในเวลาที่นัดหมาย หรือ กลับมาคนละแบบกับที่ต้องการ ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าทำไม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน

2. ฝึกฝนเทคนิคการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณได้ฝึกจัดลำดับความสำคัญของงานที่จะมอบหมาย เพื่อให้ทีมงานส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมายโดยยังมีความสัมพันธ์ที่ดี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com 

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้มอบหมายงาน

 • ใครคือผู้มอบหมายงาน
 • ภาวะผู้นำกับการมอบหมายงาน
 • ปัญหาในการสั่งงานและมอบหมายงาน

ส่วนที่ 2: เตรียมความพร้อมก่อนมอบหมายงาน

 • สำรวจความพร้อม
 • จัดลำดับของงานที่จะมอบหมาย 5W 1H
 • Right man, Right hand, Right job

ส่วนที่ 3: ศิลปะการมอบหมายงาน

 • พูดให้ได้ใจ ฟังให้ได้งาน เข้าใจในเรื่องเดียวกัน
 • การมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพด้วย “3C”
 • ฃมอบหมายการตัดสินใจ

ส่วนที่ 4: การติดตามงานขั้นเทพ และสะท้อนกลับ (Feedback) ในงานอย่างสร้างสรรค์

 • สิ่งที่ควรทำในการติดตามงาน
 • เทคนิคการ Feedback อย่างสร้างสรรค์

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • วางแผนการมอบหมายงานด้วยหลักการ SMART และ 5W 1H
  • Check Yourself
  • เชื่อต่างกันจึงทำต่างกัน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์อินทิรา สิทธิเวช

 

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือของวิทยากร ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอดเวลา นำการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน นำไปใช้ได้จริง

New

ด้วยบุคลิกภาพที่เด็ดขาด ชัดเจนของวิทยากร ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะได้ว่าที่ทีมงานทำงานไม่ได้เป็นเพราะ ขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือมีพฤติกรรมในการทำงานไม่เหมาะสม รวมถึงฝึกฝนการเขียนแผนการสอนที่จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย

New

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาพร้อมกับเรื่องเล่าอันทรงพลัง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักคิดของภาวะผู้นำในแต่ละแบบ ตระหนักถึงปัจจัยแห่งการเป็นผู้นำ และด้วยบุคลิกภาพที่สุขุม นุ่มลึก จะช่วยให้การผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองมานำทีมงานด้วยความมั่นใจ

New

พัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ทางธุรกิจ ตั้งแต่ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น การแข่งขัน และการตลาด รวมถึงสามารถวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ นี้ เพื่อการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมฝึกใช้เครื่องมือและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com