Sustainability Performance Management System

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสร้างระบบการบริหารผลงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Management System หรือ S-PMS) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ (Corporate Strategy) และสามารถกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง (Strategy Deployment) แบบ Easy Step by Step

Share

หมวดหมู่ : Lead Organization

Share

รายละเอียดสินค้า

    หากต้องการจะขับเคลื่อนและผลักดันเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ และจากทุกฝ่ายงาน ดังนั้น ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น KPIs, Competency, Attendance, Career Path, Talent Management, Successor Planning, และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรจะสนับสนุนการบริหารผลงานขององค์กร (Performance Management System หรือ PMS) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ (Corporate Strategy) และสามารถกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง (Strategy Deployment) จึงจะสามารถสร้างระบบการบริหารผลงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Management System หรือ S-PMS)

    หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารผลงานขององค์กร (PMS) พร้อมฝึกฝนวิธีคิดในการนำกลยุทธ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติจริง (Strategy Deployment) ตั้งแต่วิธีการ Cascading, การสร้าง Campaign, และการสร้าง Theme สำหรับกลยุทธ์ รวมถึงการกำหนดเกณฑ์วัดประเมินผลในการบริหารผลงานขององค์กรอย่างยั่งยืน (S-PMS Ratio) ผ่านการทำ Workshop ที่ผู้เข้าอบรมจะได้คิด วิเคราะห์ และวางแผนจากข้อมูลจริงขององค์กร พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากรจนได้แผนงานและแนวทางประเมินที่พร้อมนำไปใช้ได้จริง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: หลักการ และระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ S-PMS

 • หลักการบริหารผลงานขององค์กรอย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Management System หรือ S-PMS) คืออะไร
 • 9 Matrix (Performance & Potential)
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับ S-PMS
  • KPIs
  • Competency
  • Attendance
  • อื่น ๆ
 • ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ S-PMS
  • Career Path Development
  • Talent Management
  • Successor Planning
  • Learning & Growth
  • อื่น ๆ
ส่วนที่ 2: วิธีการนำกลยุทธ์องค์กร ไปสู่การปฏิบัติจริง (Strategy Deployment)

 • Cascading the Strategy
 • Campaign for Strategy (Long Term)
 • Theme for Strategy (Long Term)
 • Activity (1 Year)
 • Budgeting (1 Year)
 • Follow Up (Measure, Follow Up & Evaluation)

ส่วนที่ 3: การบริหารผลงานขององค์กรอย่างยั่งยืน (S-PMS Ratio) ไปประยุกต์ใช้งานจริงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Strategy)

 • S-PMS Ratio คืออะไร
 • หลักการ และ Factors ที่สำคัญ เพื่อการ Set Up S-PMS Ratio (PMS Factors)
 • วิธีการ Set Up S-PMS Ratio & Weighting
 • การนำ S-PMS Ratio ไปใช้งาน เพื่อการบริหารผลงานขององค์กร

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • การ Set up : S-PMS Ratio & Weighting
  • การ Cascading / สร้าง Campaign และ สร้าง Theme สำหรับกลยุทธ์ขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารงานทุกหน่วย/ทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์ฉัตรชัย บุญเพ็ญ

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หากต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผล ต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติ และเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาทักษะและหลักคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แสดงบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้ ผ่าน Workshop และกรณีศึกษาให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง

New

สร้างไอเดียให้หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วย Visual Thinking เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ในการวางกลยุทธ์ให้ได้ผล

New

เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจในการบริหารหน่วยงาน / กิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง พร้อม workshop ให้ได้ฝึกวิเคราะห์ ฝึกคิด และวางมาตรการจริง

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com