About us

เพราะเรามุ่งหวังจะได้เห็นประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโต เราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง และ พัฒนาบุคลากรของประเทศ
 
ให้เป็นคนคุณภาพที่มีความเก่ง 3 ด้าน คือ เก่งคน เก่งงาน และ เก่งคิด

 
เก่งคน
 
คือ เข้าใจคนที่มีความแตกต่างกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พร้อมให้อภัยและให้โอกาสตนเองและผู้อื่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 
เก่งงาน
 
คือ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของเป้าหมายในงานของตนเอง

 
เก่งคิด
 
คือ รู้จักวางแผนเพื่อการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย หมั่นค้นคว้าเรียนรู้ และค้นหาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

 
ดังนั้น เพื่อให้ความมุ่งหวังของเราเกิดขึ้นได้จริง เราจึงให้ความสำคัญกับหลักการทำงานอันเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) 6 ประการ ดังนี้Clean (โปร่งใส)

1.      มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการทำงาน สามารถชี้แจงและพิสูจน์ที่มาที่ไปของเหตุและผลของการกระทำได้อย่างกระจ่างชัด ไม่มีปิดบังอำพราง

2.      มีความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตน
 
 
Clear (ชัดเจน)

1.      สื่อสารอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม

2.      รู้จักตัวเอง ยอมรับในสิ่งที่เป็นจริง ไม่นำเสนอในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จัก ไม่เชื่อมั่น ไม่มั่นใจ
 
 
Clever (แยบยล)

1.      รู้จักพลิกแพลงการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เร็วขึ้น มากขึ้น

2.      เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ มุมมองใหม่ และเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทำงาน
 
 
Assertive (มุ่งมั่นต่อความสำเร็จ)

1.      มีการสื่อสาร การวางแผน และการทำงานที่ชัดเจน (Clear)

2.      มีวิธีคิดในการทำงานที่พลิกแพลง ยืดหยุ่น และมีกลยุทธ์ (Smart)

3.      มีความกระตือรือร้นที่จะทำเป้าหมายให้สำเร็จ (Enthusiastic)

4.      มีความรอบคอบ และการคิดอย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล (Discreet)

5.      มีความมุ่งมั่นที่จะเผชิญความท้าทายเพื่อให้เป้าหมายสำเร็จ (Overcome)
 
 
Cordial (เป็นมิตรอย่างจริงใจ)

1.      เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ และนำมาประยุกต์ใช้อยู่เสมอ (Dynamic)

2.      นำกระบวนการเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างมีชีวิตชีวา น่าติดตาม (Lively)

3.      เชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมกับเนื้อหาการเรียนรู้แต่ละวิชาได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม (Connectivity)

4.      เปิดรับความรู้ในทุกด้าน และบูรณาการศาสตร์ทุกแขนง (Extensive)

5.      มีการเรียบเรียงกระบวนการเรียนการสอนที่สนุกสนาน และเข้าใจง่าย (Mellow)
 
 
Wonder (สร้างความแปลกใหม่อยู่เสมอ)

1.      มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ได้ผล (Clever)

2.      มีอิสระทางความคิด ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่แตกต่างกัน เพื่อการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นและมีเอกลักษณ์ (Divergent)

3.      ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการสร้างประสบการณ์ให้น่าสนใจ และกระตุ้นอยากมีส่วนร่วม (Sporty)

4.      มีลูกเล่นในการออกแบบ ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย สร้างความตื่นตาตื่นใจ และความรู้สึกแปลกใหม่ในการเรียนรู้ (Wonder)

5.      กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ เพื่อค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด (Authentic)
 

 
Powered by MakeWebEasy.com