ทีมที่ปรึกษา และ วิทยากร People Value

เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเรียนรู้และพัฒนาออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรและที่ปรึกาาของเราจึงล้วน

  • มีประสบการณ์ตรงในเนื้อหาที่สอน
  • สามารถถ่ายทอดความรู้และเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่าย
  • ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะผ่านการทำ Workshop
  • พร้อมที่จะช่วยให้คำแนะนำหรือยกตัวอย่างการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานจริงได้
  • มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ และนำไปใช้ได้จริง

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสื่อสาร การให้บริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ

วิทยากร และโค้ชมืออาชีพ ด้านการสื่อสาร [Professional Coach Certification Program : PCCP]

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการบริหารผลงาน (PMS) และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management)

วิทยากร กระบวนกร นักออกแบบหลักสูตร และนักจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ทำงานผ่านกระบวนการ Social Lab / Systematic Thinking และ Critical Thinking

วิทยากรด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ภาวะผู้นำ และการบริหารคนรุ่นใหม่

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวก การพัฒนาภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจในที่ทำงาน การจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาองค์กร

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหาร การพัฒนาศักยภาพ และการโค้ช

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการจัดการอุตสาหกรรม เช่น Lean & Agile, Supply Chain

วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านการจัดการอุตสาหกรรม และการบริหารองค์กร

ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารสินค้าคงคลัง Supply Chain และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Powered by MakeWebEasy.com