ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณ
วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ 
 
People Value มีทีมงานที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของคุณ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพ
 
ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถ่ายทอด แต่วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Value ทุกท่านต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของตนได้
ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้

เพราะเราเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บริการฝึกอบรม / Solutions ของเรา

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับผู้เข้าอบรม
 ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
บริการทีปรีกษาด้านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Core Value, KPIs, Competency ของคุณให้ใช้งานได้จริง พร้อมโปรแกรมประเมินผลที่ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
หลักสูตรใหม่
Professional Communication Skills
หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้หัวหน้างานสามารถเข้าใจธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงาน และเทคนิคกการสื่อสารที่ดีทั้งกับสมาชิกภายในทีม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งสร้างความพึงพอใจระหว่างกัน
คิดบวก คิดต่างอย่างสร้างสรรค์
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้น เพื่อการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก และเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่ิอพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
Time Management
การบริหารเวลา เป็นหนึ่งในทักษะสำคัญ ที่จะช่วยสนับสนุนการสร้างผลการปฏิบัติงาน เพราะคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่ใครก็ตามที่สามารถบริหารจัดการเวลาได้มากกว่า ก็ย่อมจะสร้างผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอดกว่าได้
Daily Management
หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการทำงาน และแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพในการทำงานได้ครบทุกด้านสามารถวางแผนการทำงานประจำวันและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม
 Professional Selling Skill
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ตระหนักถึงความสำคัญและแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการฟังเพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง ได้พัฒนาทักษะการแนะนำสินค้า / บริการแบบกระชับ ตรงประเด็น และ ตรงใจลูกค้า
จุดประกาย นักขายมืออาชีพ
หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และกำลังใจในการพัฒนาตนเอง แนะนำเคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้า และสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับนักขาย
Critical Thinking
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น​​
กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้ได้เป้า
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติทีมงาน และค้นหากลยุทธ์ในการขาย ให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ​​ ผ่าน Workshop ที่จะได้คิดจริงจากโจทย์จริงขององค์กร
บริหารทีมขายอย่างไรให้ถึงเป้า
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารงานขาย ให้วิเคราะห์สถานการณ์ลูกค้าได้ แนะนำทีมขายเป็น และขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้า
 
Package ยอดนิยม
5 หลักสูตรการคิด เพื่อ
จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา
 
ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีง่าย ๆ และเทคนิคการจด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
High Performance Culture 

4 หมวดหมู่ 11 วิชา เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมปรับตัว และก้าวทันโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยการปั้นคนให้คิดเป็น สร้างสัมพันธ์ได้ สื่อสารดี มีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ
Team Building : Play for Culture 

สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กรให้ทีมของคุณ ด้วยกิจกรรมสะท้อน Core Value ให้ทีมของคุณได้ทั้งความสนุก ความร่วมมือ และวัฒนธรรมองค์กร
Series ยอดนิยม
The Intelligent Leadership Series
ชุดหลักสูตร เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
 
21 หลักสูตร เพื่อการสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ นำตน (Lead Self) นำคน (Lead Others) นำทีม (Lead Team) นำธุรกิจ (Lead Business) และนำองค์กร (Lead Organization)
Supervisory Skills - The Series ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงาน หรือการบริหารคน
 
Train The Trainer

 
ถ่ายทอดทุกเคล็ดวิชาในการพัฒนาคน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบเนื้อหา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการวัดผลให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม


หลักสูตร Public Course ยอดนิยม
Powerful Questioning for Driving Performance (รุ่นที่2)
Public Couse แบบ Online (zoom)
ที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามที่ทรงพลัง
อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงาน
ต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี
Powerful Questioning for Driving Performance (รุ่นที่1)
Public Couse แบบ Classroom
ที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามที่ทรงพลัง
อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงาน
ต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี
Connecting The dot 
วิธีการสร้างและรักษา
Connection 7 ชั่วโคตร
Public Couse ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจ
ของคุณให้ไม่มีที่สิ้นสุด
ไมตรี บุญขันธ์
 
วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
กิตติ องอาจเชาว์เลิศ
 
วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทักษะการให้บริการ และการบริหารบุคลากรแบบ HRBP
ชัยวัฒน์ ศิริโต

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการขาย การสร้างความสัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลากร
ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์

วิทยากร และที่ปรึกษา ที่จะช่วยให้คุณค้นหาความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านธุรกิจ

บทความที่น่าสนใจ

มีเรื่องราวอีกมากมาย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ หรือแง่คิดดีๆ ที่เราพร้อมจะแบ่งปันกับคุณ

สนใจอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

5 เคล็ดลับการคัดเลือกวิทยากรภายนอก เพื่อทำให้หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร “ปัง และโดนใจ”

วิทยากรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร จะเลือกวิทยากรภายนอกมาสอนทั้งทีจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ดี?

Performance System Manager 5 คุณสมบัติที่ดีสำหรับนักประเมินผล

องค์กรใดอยากจะสร้างคนเพื่อทำหน้าที่เป็น Performance System Manager  โดยเฉพาะ ผมขอระบุคุณสมบัติเพื่อเป็นแนวทางคัดเลือกดังนี้

 

"ไม่มีเงิน" แล้วผู้นำจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

การพัฒนาองค์กรนั้นต้องใช้ทุนมหาศาล แต่มีทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ “เงิน” ในการสร้าง เราเรียกทุนนี้ว่าทุนทางปัญญา 

Powered by MakeWebEasy.com