ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม / Solutions เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคุณ
วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ 
 
People Value มีทีมงานที่พร้อมจะช่วยวิเคราะห์หาความต้องการที่แท้จริงของคุณ พร้อมออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ทีมที่ปรึกษามืออาชีพ
 
ไม่ใช่แค่ความรู้ที่ถ่ายทอด แต่วิทยากรและที่ปรึกษาของ People Value ทุกท่านต่างมีความเชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และความเข้าใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงของตนได้
ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้

เพราะเราเข้าใจในความสำคัญของการพัฒนาที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร เราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

บริการฝึกอบรม / Solutions ของเรา

บริการรับจัดฝึกอบรม สัมมนา In-house Training เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติให้กับผู้เข้าอบรม
 ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
บริการทีปรีกษาด้านการจัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างหรือพัฒนา Core Value, KPIs, Competency ของคุณให้ใช้งานได้จริง พร้อมโปรแกรมประเมินผลที่ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ที่คุณต้องการ
หลักสูตรใหม่
Critical Thinking
หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น​​
The Excellence Innovator
หลักสูตรที่จะช่วยเปลี่ยนงานดับให้เป็นงานเด่น ด้วย 3 ทักษะพื้นฐานสําคัญในการสร้างนวัตกรรม
ภาวะผู้นำกับการโค้ช
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณดึงศักยภาพของทีมงานออกมา และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการโค้ชที่ถูกวิธี 
3 กุญแจใจ ในการให้ Feedback ทีมงาน
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณ Feedback ทีมงาน เพื่อให้กำลังใจและพัฒนาผลงานของทีมให้ดีขึ้นได้ 
เทคนิคการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยทีมงานแก้ไขปัญหาและความกังวล
 หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษา ด้วยการใช้คำถาม เพื่อให้เข้าใจความกังวล และรับมือทัศนคติด้านลบของทีมงานได้
Systems Problem Solving & Decision Making
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ปัญหาได้ถึงแก่น คิดหาทางเลือกได้หลากหลาย และตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
ทักษะและเทคนิคการกระตุ้นแรงจูงใจให้ได้ผล 
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณค้นหาและกระตุ้นแรงจูงใจของลูกน้องทั้งภายนอก และภายใน เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีพลัง
ทักษะการเจรจาต่อรอง
 หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจได้อย่างยั่งยืน
 Understand & Communicate with Different People
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์จุดเด่น และข้อจำกัดของคนแต่ละแบบ เพื่อค้นหาวิธีการสื่อสาร และทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ
Creative Thinking for High Productivity
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลาย เข้าใจวิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และหลักการค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาการทำงาน
Story Telling for Service Provider
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องประกอบการให้บริการได้อย่างน่าสนใจ ด้วย 3 หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องในงานบริการ ที่จะสร้างความเปิดใจ ยกระดับความพึงพอใจ เพิ่มความเชื่อมั่น ให้ลูกค้าประทับใจและจดจำได้แบบไม่รู้ลืม
Leadership Communication Skills
หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสื่อสาร มอบหมายงาน ติดตามงาน และ Feedback งาน อย่างไรให้ลูกน้องเต็มใจยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตามได้
Series ยอดนิยม
High Performance Culture
 
4 หมวดหมู่ 11 วิชา เพื่อพัฒนาองค์กรให้พร้อมปรับตัว และก้าวทันโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยการปั้นคนให้คิดเป็น สร้างสัมพันธ์ได้ สื่อสารดี มีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ
Team Building : Play for Culture
 
สร้างและติดตั้งวัฒนธรรมองค์กรให้ทีมของคุณ ด้วยกิจกรรมสะท้อน Core Value ให้ทีมของคุณได้ทั้งความสนุก ความร่วมมือ และวัฒนธรรมองค์กร
Train The Trainer

 
ถ่ายทอดทุกเคล็ดวิชาในการพัฒนาคน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบเนื้อหา สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการวัดผลให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม

Supervisory Skills - The Series ครบทุกทักษะเพื่อการเป็นหัวหน้างาน

11 หลักสูตรเพื่อการสร้างหัวหน้างานที่ครบเครื่อง จัดการได้หมดทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงาน หรือการบริหารคน

The Intelligent Leadership Series
ชุดหลักสูตร เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ
 
21 หลักสูตร เพื่อการสร้างภาวะผู้นำให้กับบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ นำตน (Lead Self) นำคน (Lead Others) นำทีม (Lead Team) นำธุรกิจ (Lead Business) และนำองค์กร (Lead Organization)
5 หลักสูตรการคิด เพื่อ
จด จำ ลองทำ วางแผน พัฒนา
 
ค้นหาความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมด้วยวิธีง่าย ๆ และเทคนิคการจด จำ ลองทำ วางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนางานไปสู่เป้าหมาย
หลักสูตร Public Course ยอดนิยม
Powerful Questioning for Driving Performance (รุ่นที่2)
Public Couse แบบ Online (zoom)
ที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามที่ทรงพลัง
อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงาน
ต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี
Powerful Questioning for Driving Performance (รุ่นที่1)
Public Couse แบบ Classroom
ที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามที่ทรงพลัง
อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงาน
ต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี
Connecting The dot 
วิธีการสร้างและรักษา
Connection 7 ชั่วโคตร
Public Couse ที่จะเชื่อมต่อธุรกิจ
ของคุณให้ไม่มีที่สิ้นสุด
ภาวินี เจือติระรักษ์
 
วิทยากรที่จะช่วยให้คุณฝึกจัดระบบความคิดและวิเคราะห์ ด้วยเครื่องมือ Visual Thinking ที่ประยุกต์ง่าย ใช้สะดวก เห็นผลจริง
ฉัตรชัย บุญเพ็ญ
 
Designer และ Consultant มากประสบการณ์ที่จะช่วยให้กลยุทธ์องค์กรของคุณ ไม่ใช่เสือบนกระดาษ แต่ผงาดขึ้นมาได้จริง
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ, Leadership and Strategy Coach, และการจัดการ
อาจารย์ธีรศักดิ์ ธาราวร

วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กร การบริหารผลงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บทความที่น่าสนใจ

มีเรื่องราวอีกมากมาย ทั้งประสบการณ์ ความรู้ หรือแง่คิดดีๆ ที่เราพร้อมจะแบ่งปันกับคุณ

สนใจอ่านบทความทั้งหมดได้ที่นี่

5 เคล็ดลับการคัดเลือกวิทยากรภายนอก เพื่อทำให้หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร “ปัง และโดนใจ”

วิทยากรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร จะเลือกวิทยากรภายนอกมาสอนทั้งทีจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ดี?

Performance System Manager 5 คุณสมบัติที่ดีสำหรับนักประเมินผล

องค์กรใดอยากจะสร้างคนเพื่อทำหน้าที่เป็น Performance System Manager  โดยเฉพาะ ผมขอระบุคุณสมบัติเพื่อเป็นแนวทางคัดเลือกดังนี้

 

"ไม่มีเงิน" แล้วผู้นำจะพัฒนาองค์กรได้อย่างไร

การพัฒนาองค์กรนั้นต้องใช้ทุนมหาศาล แต่มีทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ “เงิน” ในการสร้าง เราเรียกทุนนี้ว่าทุนทางปัญญา 

Powered by MakeWebEasy.com