บทความทั้งหมด

Performance System Manager คืออะไร? มีตำแหน่งนี้ด้วยหรือ องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะฝากฝังให้ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแลงาน ซึ่งจะมาตื่นเต้นวางแผนเริ่มทำกันต้องใกล้จะทำการประเมินผลปรับเงินเดือนประจำปี ไม่มีการทำพูดคุยหรือติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นถ้าไม่มีคนคอยติดตามเป็นประจำ...

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทางธุรกิจ

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์ (Business Strategy) และการวางระบบการจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร

การประเมินผล คือ การนำผลลัพธ์ของการเรียนรู้มาเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่ามีความห่างชั้นของระดับความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการ กับระดับที่ผู้เข้าอบรมมีอยู่มากน้อยเพียงใด พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

การติดตามผล คือ การติดตามความคืบหน้าของการนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง

การวัดผล คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยตัววัดผล (Indicator) มีวิธีการที่ชัดเจน และกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า

เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผ่านทฤษฎี 70 : 20 : 10 เราจึงนำเอาเครื่องมือสำคัญทั้ง 2 ที่ได้แนะนำไปในเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วน ...

ทฤษฎี 70 : 20 : 10 คือหลักการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจนเป็นโมเดล "การพัฒนาและเรียนรู้" ที่ได้รับการนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย

 Non-Training Intervention คือ เครื่องมือสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้นำทักษะหรือการเรียนรู้ที่ได้มาฝึกการประยุกต์ใช้

 Learning Road Map คือ การเรียงลำดับการเรียนรู้ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป ตามระดับความสำคัญ และความยากง่ายของความรู้ และทักษะ ที่จะได้จากแต่ละวิชา...

Kirkpatrick Model คือ แนวทางการประเมินผลการอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อการจัดฝึกอบรมให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ...

ทำความรู้จักการใช้ ADDIE Model เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ

Powered by MakeWebEasy.com