ผลลัพธ์ที่คุณกำหนดได้


จะรู้ได้อย่างไร ว่าการอบรมแต่ละโครงการสำเร็จหรือไม่?
อบรมแล้วจะได้อะไร?
คุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างไร?
คุ้มค่ามากแค่ไหน?

หากคุณต้องการตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการอบรมคืออะไร เช่นเดียวกับการกำหนดเป้าหมายในการทำงาน เมื่อคุณรู้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร ก็เหมือนกับคุณได้เห็นเป้าหมายปลายทางว่ามีขนาดใหญ่แค่ไหน ต้องใช้ระยะทางอีกเท่าไร จากนั้นจึงวิเคราะห์หาหนทางที่จะไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการนั้น รวมถึงการเลือกใช้วิธีการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด

ตัวอย่างเช่น

-----------
 
ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือ เป้าหมายในการอบรม คือ อยากให้พนักงานประสานงานและร่วมมือกับผู้อื่นในการทำงานมากขึ้น
 
วัตถุประสงค์การอบรม 
 
1. เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับคนที่มีความแตกต่างกัน
2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการสื่อสารกับคนที่มีความแตกต่างกัน
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์บุคลิกของเพื่อนร่วมงาน ยอมรับในความแตกต่าง และค้นหาวิธีการทำงานร่วมกันได้
 
----------
 
ทั้งนี้ ยังมีแนวคิดง่ายๆ ในการกำหนดผลลัพธ์ให้เห็นแนวทางในการพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่แพร่หลายในระดับโลก นั่นคือ Kirkpatrick Model

 

Kirkpatrick Model คืออะไร?

 


          Kirkpatrick Model คือ แนวทางการประเมินผลการอบรมที่จะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์เพื่อการจัดฝึกอบรมให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและนำไปสู่การพัฒนาต่อในอนาคตได้ ออกแบบโดย Dr. Don Kirkpatrick ในช่วงปี 1950 ซึ่งได้รับการนำมาใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

1.      Reaction (การตอบสนอง): ประเมินได้จากการตอบสนอง และมีส่วนร่วมในห้องเรียน
         เช่น การตอบคำถาม การตั้งคำถาม การร่วมทำกิจกรรมที่มอบหมายให้ เป็นต้น

2.      Learning (การเรียนรู้): ประเมินได้จากการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
         เช่น Pre – Post Test การทำบทบาทสมมติ เป็นต้น

3.      Behavior (พฤติกรรม): ประเมินได้จากการนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และพฤติกรรมที่สะท้อนทัศนคติที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง
         เช่น การสัมภาษณ์กระบวนการคิด การมอบหมายโครงการ เป็นต้น

4.      Results (ผลลัพธ์): ประเมินได้จากผลของการใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริง
         เช่น การสัมภาษณ์ 360 องศา ผลลัพธ์ของโครงการที่มอบหมาย เป็นต้น

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้า Follow Up & Evaluation

วิเคราะห์และออกแบบอย่างแม่นยำ
 
 กระบวนการออกแบบที่เจาะลึก เพื่อให้คนของคุณได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจร

เรียนรู้ และเลือกผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เรียงร้อยเนื้อหาและกิจกรรมของแต่ละวิชาให้สอดคล้องกัน ให้คุณได้ความรู้ ความเข้าใจที่เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น และตรงกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

Learning

ระบบการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมระบบติดตามและประเมินผลที่คุณสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จริง
Powered by MakeWebEasy.com