อาจารย์ธวัชชัย บัววัฒน์

511 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อาจารย์ธวัชชัย บัววัฒน์

อาจารย์ธวัชชัย บัววัฒน์

ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารสินค้าคงคลัง
Supply Chain และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 

 

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาโท : คณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาเอก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ตำแหน่ง

 • ที่ปรึกษา วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการอุตสาหกรรม การบริหารสินค้าคงคลัง
  Supply Chain และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

 

ประวัติการทำงาน

 • บริษัท การ์เดียนคอร์ป จำกัด
  ตำแหน่ง: วิศวกรฝ่ายปฏิบัติการและกระบวนการผลิต (Production & Process Engineer)
 • บริษัท เอเวอรี่เดนนิสัน (ประเทศไทย) จำกัด
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Manager)
 • บริษัท เอก-ชัยดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส)
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Manager)
  ตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Site Research
  Regional Manager)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)
 • KAIZEN / การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement)
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 • การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
 • การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)
 • OKRs – KPIs
 • Risk Management Strategy

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com