People Value ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning System) ด้วย 70 : 20 : 10 อย่างไร

1246 จำนวนผู้เข้าชม  | 

People Value ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning System) ด้วย 70 : 20 : 10 อย่างไร

People Value ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning System) ด้วย 70 : 20 : 10 อย่างไร

          ในการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรผ่านทฤษฎี 70 : 20 : 10 เราจึงนำเอาเครื่องมือสำคัญทั้ง 2 ที่ได้แนะนำไปในเบื้องต้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 3 ส่วน นั่นคือ

          ส่วนที่ 1 : การเรียนรู้ในห้องเรียน (Training) 10%

          เพื่อให้การเรียนรู้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในบริการ Learning System ของเราจึงได้นำ Learning Road Map มาผสมผสานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน ด้วยการจัดวางโครงสร้างหลักสูตร ตั้งแต่หัวข้อการเรียนรู้รายวิชา แผนการสอน ไปจนกระทั่ง การเรียงลำดับวิชา เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละวิชามีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน สามารถนำผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ในวิชาก่อนหน้ามาต่อยอดความรู้ในวิชาต่อไปได้โดยไม่ทำให้ผู้เรียนสับสน และเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนาน และผ่อนคลายได้

          ส่วนที่ 2 : กระบวนการติดตาม วัดผล ประเมินผล และให้คำแนะนำ (Coaching / Mentoring) 20%

          เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ตายตัว แต่สถานการณ์ที่เราเผชิญนั้นสามารถแปรเปลี่ยนได้หลากหลาย หากไม่มีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้มารับมือจนเป็นความเข้าใจและความเชี่ยวชาญแล้ว ก็ย่อมจะตกหลุมพรางที่ทำให้การใช้ทักษะนั้นไม่ประสบความสำเร็จ และอาจทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความท้อแท้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปได้ ใน Learning System ของเราจึงได้นำเครื่องมือ Non-Training Intervention ต่างๆ มาช่วยในการสนับสนุนและกระตุ้นผู้เข้าอบรมให้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสร้างความพร้อมที่จะฝึกฝนจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญต่อไปได้ เช่น กระบวนการ Coaching การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentor) การให้คำปรึกษา การ OJT หรือการจำลองสถานการณ์ เป็นต้น

          ส่วนที่ 3 : การดำเนินการพัฒนาตามโครงการหรือแผนงาน (Practice) 70%

          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง และเห็นประโยชน์ของการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง Non-Training Intervention จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ Learning System ได้นำมาใช้ในกระบวนการนี้เช่นกัน ในส่วนนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ใช้ทักษะ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ซ้ำๆ จนเห็นผลลัพธ์ของการกระทำที่เปลี่ยนแปลงไป เห็นการพัฒนาของผลงานที่ดีขึ้น จนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ความรู้ หรือทักษะที่ได้เรียนรู้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เห็นผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตัวอย่าง Non-Training Intervention ที่ใช้ในส่วนนี้ เช่น Problem Based Learning การมอบหมายภารกิจ Project Based Learning เป็นต้น

 
 
Learning System ดำเนินการอย่างไร?

            Learning System มีรูปแบบการให้บริการ ดังนี้

1. การเรียนรู้ 1 วิชา (Training) + Non-Training Intervention

            คือ การเรียนรู้ 1 วิชา และมีกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและเชี่ยวชาญมากขึ้น

1.1  การพัฒนาความรู้และทักษะ
 
 
1.2 การพัฒนาทัศนคติหรือพฤติกรรมในการทำงาน

Powered by MakeWebEasy.com