Follow Up & Evaluation

"แพทย์" อาศัยการติดตามอาการของโรคที่รักษา เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการรักษาโรค

"พ่อครัว" อาศัยการชิมรส เพื่อรับทราบฝึมือในการปรุงอาหาร

"การอบรมและพัฒนาบุคลากร" ก็เช่นกัน หากไม่มีการติดตามการนำความรู้และทักษะที่เรียนรู้ไปฝึกปฏิบัติ และวัดผลลัพธ์ที่ได้ จะทราบได้อย่างไรว่าการอบรมและพัฒนาบุคลากรนั้นได้ผลจริง?

People Value จึงมีบริการออกแบบกระบวนการวัด ติดตาม และประเมินผล เพื่อการรับรองผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนามากขึ้น

 

การวัดผลคืออะไร?

         การวัดผล คือ การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้วยตัววัดผล (Indicator) มีวิธีการที่ชัดเจน และกำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าที่ได้ทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติเพื่อการสร้างพฤติกรรมในการทำงาน ประกอบด้วย ตัววัดผล (Indicator) วิธีการวัด (Measurement Method) และ ระดับ (Level)1. ตัววัดผล (Indicator)

คือ การระบุตัวชี้วัดเพื่อการระบุผลลัพธ์ที่ได้จากการวัดผล เช่น ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน จำนวนข้อร้องเรียนต่อเดือน จำนวนสินค้าที่ผลิตได้ต่อวัน เป็นต้น

2. วิธีการวัด (Measurement Method)

คือ เครื่องมือ หรือวิธีการที่จะใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามตัววัดผลที่ได้กำหนดไว้ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การใช้กรณีศึกษา (Case Study) การจำลองสถานการณ์ (Role Play / Simulation Workshop) เป็นต้น โดยการเลือกใช้เครื่องมือนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับการวัดผลที่ต้องการร่วมด้วย ดังตัวอย่างในตารางนี้ 
3. ระดับ (Level)

ในการวัดระดับการเรียนรู้ สามารถอ้างอิงได้จากแนวคิดการเรียนรู้ของ Kirkpatrick Model ดังภาพ

 

          เมื่อเรากำหนด ตัววัดผล วิธีการวัด และระดับของผลลัพธ์ที่ต้องการได้แล้ว การจะตอบคำถามว่าการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรนี้ จะช่วยให้องค์กรได้อะไร ได้ผลจริงหรือไม่ ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม เพียงแค่การตอบว่าได้ผลอะไร ยังอาจไม่มากพอที่จะบอกได้ว่าบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานั้นดีพอหรือไม่ และรวมถึงยังไม่สามารถตอบโจทย์ในส่วนของการวัดผลด้านทัศนคติและพฤติกรรมได้ เพราะเพียงแค่รู้ยังไม่อาจยืนยันการกระทำได้ เช่นเดียวกับที่ทุกคนรู้ดีว่าการสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่บอกว่าคนที่บอกว่าบุหรี่ไม่ดีได้นั้นจะไม่สูบบุหรี่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอีกหนึ่งกระบวนการที่มักจะมาควบคู่กับการวัดผล คือ การติดตามผล 

 

การติดตามผลคืออะไร?

         การติดตามผล คือ การติดตามความคืบหน้าของการนำความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งเราสามารถแบ่งการติดตามผลได้เป็น 3 แบบ คือ

1.      ติดตามการเรียนรู้ (Follow Up Learning : FL)

หากเราต้องการทราบว่าผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน และรับรู้ถึงทิศนคติสำคัญที่ควรตระหนักแล้วหรือไม่ กระบวนการติดตามการเรียนรู้คือขั้นตอนที่ขาดไม่ได้ เพื่อการประเมินความสำเร็จในด้านการเรียนรู้ เช่น การสอบวัดความรู้ การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จำลอง (Role Play / Simulation Workshop) การทำ Checklist การต่อยอดความคิด (Idea Generation) ฯลฯ

2.      ติดตามกระบวนการ (Follow Up Process : FP)

หลายครั้งที่เราต้องการทราบว่าผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ ทักษะ หรือทัศนคติที่ได้เรียนมาไปใช้ในการทำงานหรือไม่ และใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ การติดตามการเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการที่จะช่วยติดตาม เพื่อการเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าอบรมมีการนำการเรียนรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมแค่ไหน อย่างไร เช่น การสัมภาษณ์ 360 องศา Group Coaching การมอบหมายโครงการ ฯลฯ

3.      ติดตามผลลัพธ์ (Follow Up Result : FR)

หากเราต้องการทราบว่าการพัฒนาบุคลากรจะส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรอย่างไร เราจำเป็นที่จะต้องมีการมอบหมายภารกิจ และติดตามผลลัพธ์ของภารกิจที่มอบหมาย เพื่อการรับทราบถึงผลลัพธ์ที่ได้ให้ชัดเจน เช่น โครงการพัฒนาระบบการทำงานให้ใช้เวลาน้อยลง โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

 

เมื่อเรากำหนดระดับการวัดผล ตัววัดผล วิธีการวัด และกระบวนการติดตามผลได้แล้ว ก็เท่ากับว่าเราจะสามารถบอกได้ว่า ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และแสดงพฤติกรรมตามความรู้ที่ได้เรียนมาได้มากน้อยเพียงใดแล้ว หากแต่ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ระดับคะแนนที่ได้มานั้น อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจหรือไม่ จึงต้องมีกระบวนการประเมินผล เพื่อเป็นการสรุปผลการพัฒนาอีกครั้ง

การประเมินผลคืออะไร?

         

การประเมินผล คือ การนำผลลัพธ์ของการเรียนรู้มาเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อให้ทราบว่ามีความห่างชั้นของระดับความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องการ กับระดับที่ผู้เข้าอบรมมีอยู่มากน้อยเพียงใด พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

การประเมินผลจึงประกอบด้วย

1.      ตัววัดผล (Indicator)

ตัววัดผล คือ สิ่งที่จะใช้ในการบอกว่าการใช้ความรู้ ทักษะ และการแสดงพฤติกรรมของผู้รับการประเมินนั้นอยู่ในระดับใด เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ในกระบวนการวัดผล

2.      เป้าหมาย (Target)

เป้าหมาย คือ ระดับของความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ที่ต้องการให้ผู้เข้าอบรมมี และสามารถปฏิบัติได้

3.      การเปรียบเทียบ (Comparison)

การเปรียบเทียบ คือ การนำผลที่ได้จากการวัดผลมาเทียบกับเป้าหมาย หรือ เทียบกับผู้เข้าอบรมท่านอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่
4.      วิธีการปรับปรุงและพัฒนา (Development Method)

เมื่อเราทราบว่าจะวัดผลอะไร มีเป้าหมายอยู่ที่เท่าไร และระดับคะแนนที่ได้แล้ว เราก็จะออกแบบวิธีการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยนำผลที่ได้จากการประเมินนี้มากำหนดเป็นเป้าหมายใหม่ในการพัฒนา ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการพัฒนาที่ต่อยอดจากโครงการเดิม เช่น โครงการพัฒนาเพื่อการเลื่อนระดับเป็นผู้จัดการสำหรับหัวหน้างานอาวุโส หรือเริ่มต้นโครงการใหม่เพื่อพัฒนาทักษะที่ควรมีเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นก็ได้ เช่น โครงการพัฒนาวิทยากรภายใน หลังจากสอบผ่านโครงการพัฒนานักบริหารงานขาย เป็นต้น


 
ดังนั้น เพื่อการจัดอบรม หรือออกแบบกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน และคุ้มค่าต่อการลงทุน สิ่งที่สำคัญจึงเป็นการตั้งเป้าหมายในใจให้ชัดเจนว่า การพัฒนาบุคลากรในโครงการนี้ต้องการให้เห็นผลลัพธ์ในระดับไหน จึงจะสามารถประเมินกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ติดตาม และประเมินผล รวมถึงงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม


ตัวอย่างโครงการที่เราออกแบบ

ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นตามวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่ต้องการหลังจบโครงการ

Learning System

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นที่ตั้ง เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้หลังการเรียนรู้จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จริง

Designers

นักออกแบบการเรียนรู้มือฉมังที่พร้อมจะออกแบบ จัดการ สร้างกิจกรรมการเรียนที่ทั้งสนุกสนาน เข้าใจง่าย และเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทของคุณPowered by MakeWebEasy.com