Lead Self

New

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้มากด้วยประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือ และการแก้ไขปัญหาจริง จะมาช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เครียด คุณจะได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

New

ภายใต้ความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธ คุณจะค่อยๆเปิดใจ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ และด้วยวิธีการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ผสมผสานไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม คุณจะได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสม การทำงานราบรื่นขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง

New

ด้วยความน่ารัก อ่อนโยน แต่ยังคงความชัดเจนในหลักการของวิทยากร จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจในการลองบิดมุมมอง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของเวลา ประกอบกับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณได้ลองคิด ลองจัดลำดับความสำคัญของงานจริงๆ ปัญหาของการส่งงานไม่ทันจะหมดไป

New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้บรรยากาศแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้บทเรียนสำคัญได้จากภายในตัวเอง จนกลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้

Powered by MakeWebEasy.com