สินค้าทั้งหมด

New

เปลี่ยนจุดอ่อนทางความคิดให้ชีวิตดีขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

New

ถ้าความต้องการที่ต่างกัน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ลงตัว จะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้ ด้วยกุญแจใจเพียง 4 ดอก

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ Design Thinking ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบครอบคลุมทั้ง การเรียนรู้ การฝึกทักษะ และการติดตามผล จึงมั่นใจได้ว่า ทุกไอเดียที่เสนอมีคุณค่า และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง

New

เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร และโน้มน้าวจูงใจ มีความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และฝึกทักษะด้วยการ Role Play เพื่อให้พร้อมนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

New

การให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจด้วยความใส่ใจ เข้าใจ เป็นกุญแจสำคัญของการอยู่รอด และก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจในยุค Digital

New

เรียนรู้ทักษะการบริหารงานได้ผล บริหารคนได้ใจ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังหัวใจของทีม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ สอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ หลักคิด และการกำหนด OC, JD, JG, KPI และ MBO ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

New

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

New

เสริมสร้างหลักการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจมุมมองลูกค้า เรียนรู้เทคนิค และวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการขายได้อย่างยั่งยืน

New

เรียนรู้หลักการสำคัญในการวิเคราะห์การทำงาน ฝึกทักษะการตั้งเป้าหมาย ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

New

เสริมมุมมอง สร้างความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหน่วยงาน / สาขา รวมถึงแนะนำหลักการ และวิธีบริหารจัดการงานและคนอย่างเป็นระบบ ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในช่วงวิกฤต

New

เรียนรู้หลักการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม TAPS Model ที่จะช่วยส่งเสริมให้หัวหน้างานบริหารผลงานของทีมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

New

เรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อพัฒนาการให้บริการที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างดี

New

เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในทุกการแข่งขัน และฝึกทักษะสำคัญในการขายให้ชนะทุกการเปรียบเทียบด้วย Activity Based Learning เพื่อเป็นสนามซ้อมให้มั่นใจก่อนนำไปใช้ในชีวิตจริง

New

เรียนรู้หลักการเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถดูแลจิตใจ ความรู้สึก และ พัฒนาทีมงานให้รู้สึกได้ถึงคุณค่าที่ตนมีต่อองค์กร และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีมและองค์กรได้

New

เรียนรู้หลักคิดเชิงบวก เข้าใจศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานให้พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน

New

หากต้องการสร้างความสำเร็จในการปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรแล้ว ยังจะต้องช่วยสนับสนุนให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างกำลังใจในการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นอีกด้วย

New

ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถนำพาทีมงานไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายได้ด้วยความร่วมแรงร่วมใจดังนั้น ผู้นำที่ดีจึงต้องจัดการตนเองให้ได้ และบริหารทีมงานให้เป็นด้วยแนวทาง Head, Heart, Hand

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความคิดสร้างสรรค์และการทดลองทำจริง ในกระบวนการ Design Thinking

New

หัวใจหลักของธุรกิจบริการ คือการที่บุคลากรในองค์กรสามารถให้บริการลูกค้าด้วยจิตใจ มีกรอบความคิด ทัศนคติ และความเชื่อในทางบวกต่องานบริการ มีทักษะในการรับมือกับข้อร้องเรียนได้อย่างมืออาชีพและเป็นระบบ

New

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นแนวปฏิบัติที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์จริงที่พร้อมพลิกแพลง พัฒนาการทำงานแบบผู้นำรุ่นใหม่ในยุค New Normal

New

ถ้าเรามีบริการในการขายที่ดี จะสร้างความพึงพอใจจากลูกค้าได้ แต่หากเรามีบริการในการขายที่เหนือชั้น จะสร้างความประทับใจจากลูกค้า และเกิดการจดจำได้อย่างไม่รู้ลืม

New

หลักสูตรที่คุณจะได้ฝึกใช้ Creative Tools ที่ ใช้ง่าย และได้ผล ตอบสนองการคิดแต่ละแบบ เหมาะกับคุณ! และใช้ได้จริง!

New

เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นที่จะช่วยสร้างความได้เปรียบในทุกการแข่งขัน และฝึกทักษะสำคัญในการขายให้ชนะทุกการเปรียบเทียบด้วย Activity Based Learning เพื่อเป็นสนามซ้อมให้มั่นใจก่อนนำไปใช้ในชีวิตจริง

New

การทำไคเซ็น (Kaizen) การลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง เป็นวิธีการเพิ่มกำไรให้องค์กร ด้วยการจัดการความสูญเปล่า (Wastes) โดยไม่ลดคุณภาพหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ลง

New

คุณคิดว่าวันนี้คำถามของคุณ Work แค่ไหน? อยากได้ไอเดียดี ๆ จากทีมงานต้องเริ่มต้นจากการตั้งคำถามให้ถูกวิธี หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามได้ทรงพลัง , มีทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง , จัดระบบความคิดให้ทีมงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

New

เรียนรู้หลักการบริหารทุกโครงการให้เสร็จไว ได้ประสิทธิภาพด้วย Agile & Scrum ด้วยการเรียนรู้แบบง่าย ๆ พร้อมให้คำปรึกษาโดยวิทยากรมากประสบการณ์

New

Agile เป็นแนวคิดในการทำงานใหม่ล่าสุดที่ทำให้หลาย ๆ องค์กรทั่วโลกรอดพ้นจากพิษภัยของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วน Kanban และ Scrum คือ หลักปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

New

ผู้บริหารหรือผู้นำในยุคดิจิตอล (Digital Age) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราและผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ดังนั้นผู้นำต้องสามารถปรับบทบาท เปลี่ยนกรอบความคิด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

Powered by MakeWebEasy.com