ฟัง-ถาม-สรุป ให้เห็นผล เพื่อการพัฒนาคนและงาน

4068 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฟัง-ถาม-สรุป ให้เห็นผล เพื่อการพัฒนาคนและงาน

 

        หลายคนมักเข้าใจว่า การได้ยิน กับการได้ฟังเป็นสิ่งเดียวกัน และในชีวิตประจำวันก็ทำอยู่ตลอดเวลา แต่แท้จริงแล้ว การได้ยินและการได้ฟังนั้นแตกต่างกัน และส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เวลาที่เราได้ยิน เราจะแค่รับรู้ว่ามันเข้ามากระทบหูเราแล้วปล่อยสิ่งที่ได้ยินนั้นผ่านไป แต่หากเราได้ฟัง เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กำลังฟัง ให้ความใส่ใจ ตั้งใจ จดจำและเก็บข้อมูล

        อย่างไรก็ตาม การฟังเพียงอย่างเดียว ย่อไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไร เช่นเดียวกับการเรียนรู้ แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ อีกทั้ง เนื่องจากคนเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน มีการตีความและความเข้าใจที่แตกต่างกัน การสรุปข้อมูลที่ได้จากการฟังเพียงอย่างเดียวนั้น จึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของความเข้าใจที่ได้รับได้

        หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการฟังที่ดี สร้างความเข้าใจในวิธีการฟังในแบบต่างๆ ที่ให้ผลแตกต่างกัน พัฒนาทักษะการฟังผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ฝึกปฏิบัติและเห็นผลจริง รวมถึงการสร้างความเข้าใจในกระบวนการฟัง ถาม สรุป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอย่างแท้จริง สามารถนำความเข้าใจที่ได้ไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ให้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 

 

ผลลัพธ์ของการอบรม

พัฒนา

 • การฟังอย่างตั้งใจ เพื่อการบริหารงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • การตั้งคำถาม และทวนสรุปเพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกัน
 • การฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน

 

แก้ไขปัญหา

 • ความขัดแย้งที่เกิดจากการตีความการสื่อสารไม่ตรงกัน

 

 เนื้อหาการฝึกอบรม

ส่วนที่ 1: ระบบอัตโนมัติในการฟัง (Auto Pilot)

 • สาเหตุและปัญหาของการฟัง
 • การได้ยิน VS การฟัง
 • การฟังอย่างตั้งใจ และ การฟังอย่างลึกซึ้ง


ส่วนที่ 2: กระบวนการฟัง – ถาม – สรุปผล เพื่อการฟังอย่างตั้งใจ และพัฒนาผลการทำงาน

 • วิธีถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจให้ได้ผลลัพธ์จากการฟัง
 • การสรุปความเข้าใจด้วยการสื่อสารแบบ I Statement
 • 5 เทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ


ส่วนที่ 3: กระบวนการฟัง – ถาม – สรุปผล เพื่อการฟังอย่างลึกซึ้ง และพัฒนาความสัมพันธ์

 • ความสำคัญของการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • การฟังสิ่งที่พูด – รับรู้สิ่งที่ไม่ได้พูด
 • 5 เทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • สิ่งที่ไม่ควรทำในการสะท้อนการรับรู้


ส่วนที่ 4: การฟังเสียงภายใน และสื่อสารความต้องการที่แท้จริง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • กิจกรรม
 • Workshop
 • Dialogue
 • Group Sharing


ระยะเวลา 

1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน และผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นหัวหน้างาน
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร

  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com