นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

2144 จำนวนผู้เข้าชม  | 

นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

วิทยากร กระบวนกร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรด้วยต้นทุนทางปัญญาและจิตวิทยาเชิงบวก

 

ตำแหน่ง

 • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานและบุคลากร

   

คุณวุฒิ/ การศึกษา

 • ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต , สาขาวิชาเอก อิเลคทรอนิกส์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต , สาขาวิชาเอก กฎหมาย
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาเอก Organization Development
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • Appreciative Inquiry จาก Prof. David Cooperider (Founder of AI)
 • Art & Science of Appreciative Coaching โดย Ann Clancy Ph.D. and Jackerline Bingkert Ph.D.
 • KSME Care รุ่นที่ 3 ที่ KBANK อบรมบ่มเพาะธุรกิจของ KSME Care
 • การเขียนแผนธุรกิจ จาก NEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Strategic Performance Management Successor – อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 • Train the Trainer ปั้นวิทยากรมืออาชีพ – อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
 • Self-Development และ กล้าเปลี่ยนแปลง – อ.ณรงค์วิทย์ แสนทอง
 • Facilitation Skills Certificated โดย PD Training Sydney Australia

 

การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (Certificate)

 • การทำงานเชิงรุก (Proactive)
 • 7 เข็มทิศ สู่ความสำเร็จของหัวหน้างาน (7 Focus Professional)
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
 • นิสัยแห่งความสำเร็จในงาน (10 Habits of Success)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
 • พลังแห่งความคิดเชิงบวก (The Power of Positive Thinking)

 

หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ


ตัวอย่างประสบการณ์บรรยาย

 • FORD ฑีฆเจริญ
 • ขอนแก่น บริวเวอรี่ (เครือบุญรอด)
 • วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร (ยำยำ)
 • วิทยุการบิน
 • Calbee (ประเทศไทย)
 • CPFT (เครือ CP)
 • Bangkok Synthetic BST
 • JATCO
 • บมจ. การบินไทย
 • Nathalin Group
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • ธ.กสิกรไทย
 • ธ.กรุงเทพ
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.เกียรตินาคิน
 • บริษัท Thai Sekisui Foam จำกัด
 • วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร
 • Thai Sekisui Foam Co., Ltd.
 • บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
 • Toyota Motors
 • อ้วยอันโอสถ
 • Merlin’s Solutions International
 • TRIUMPH
 • THANLUX
 • Etc.

 

 

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

    

Powered by MakeWebEasy.com