Idea Generation for Strategic Planning

สร้างไอเดียให้หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วย Visual Thinking เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ในการวางกลยุทธ์ให้ได้ผล

Share

หมวดหมู่ : Lead Organization

Share

รายละเอียดสินค้า

     การที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายได้นั้น สมควรที่จะมาจากการมองจากหลายมุมมอง การค้นหาความคิดหรือแนวทางปฏิบัติทั้งที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ให้ได้ความคิดเห็นมาก ๆ จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่จะสร้างความร่วมมือและประสานงานของทีมงานที่จะต้องร่วมรับผิดชอบแผนปฏิบัติการและเป้าหมายร่วมกันแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเสนอความคิดเห็นจากทั้งสองฝ่าย และหาข้อสรุปที่เป็นไปได้ร่วมกัน

     หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้สร้างไอเดียที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ คือ เครื่องมือ Visual Thinking ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก ให้ทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง และความคิดสร้างสรรค์ ให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจและการวางแผน

     หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายของทีมงานและองค์กรประสบความสำเร็จได้ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองและความเข้าใจในลักษณะการทำงานและข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย เพื่อการหาทางแก้ไขและสนับสนุนช่วยเหลือกันและกันให้เป้าหมายประสบความสำเร็จ ผ่านเครื่องมือ Visual Thinking ที่ทำได้ง่าย สนุก และได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน ช่วยให้ทีมงานเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกัน ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จของทีม / Project ได้ ผู้เข้าอบรมจึงจะได้พัฒนาตนเอง ไปพร้อมๆ กับการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

 

ส่วนที่ 1: เครื่องมือ Visual Thinking เพื่อการคิดอย่างเป็นระบบ และเห็นภาพรวม

 • หลักการทำงานของสมอง
 • หลักการคิดที่เป็นระบบ และพื้นฐาน Visual Thinking พร้อมเครื่องมือช่วยคิด
 • การจัดกระบวนการคิดให้เป็นระบบ และการคิดเชิงกลยุทธ์

ส่วนที่ 2: กระบวนการคิด เพื่อการค้นหากลยุทธ์

 • วิเคราะห์ตัวเอง เช่น การประเมินตลาด การทำงาน คู่แข่ง SWOT
 • กำหนดเป้าหมาย
 • ประเมินสิ่งที่ต้องพัฒนา
 • ค้นหาสิ่งที่ต้องทำ
 • คัดเลือก ตัดสินใจ และประเมินปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ส่วนที่ 3: การค้นหาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติการ / โครงการตามเป้าหมาย

 • กำหนด / ทบทวน Vision Mission ขององค์กรด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
 • การค้นหา เชื่อมโยง และคัดกรองไอเดียความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพื่อจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • กำหนด / ทบทวน Vision Mission ขององค์กรด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์
  • Idea Generation เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารงานทุกหน่วย/ทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หากต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผล ต้องขับเคลื่อนคนให้พร้อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติ และเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาทักษะและหลักคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้แสดงบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้ ผ่าน Workshop และกรณีศึกษาให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง

New

เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจในการบริหารหน่วยงาน / กิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง พร้อม workshop ให้ได้ฝึกวิเคราะห์ ฝึกคิด และวางมาตรการจริง

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสร้างระบบการบริหารผลงานขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (Sustainability Performance Management System หรือ S-PMS) สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ (Corporate Strategy) และสามารถกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทำได้จริง (Strategy Deployment) แบบ Easy Step by Step

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com