Lead Business

New

เรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และฝึกทักษะในการสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

New

เรียนรู้วิธีอ่านและทำความเข้าใจรายงานทางการเงินขั้นพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทางการเงิน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม ผ่านการทำ workshop ในห้องเรียน

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

New

ตั้งเป้าหมายให้ SMART วางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทำได้จริง

New

พัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ทางธุรกิจ ตั้งแต่ปัจจัยภายในและภายนอกที่กระทบธุรกิจ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น การแข่งขัน และการตลาด รวมถึงสามารถวิเคราะห์บริบทต่าง ๆ นี้ เพื่อการกำหนดกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม พร้อมฝึกใช้เครื่องมือและกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

Powered by MakeWebEasy.com