Lead Organization
 
ชุดหลักสูตรเพื่อการนำองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


การที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ผู้บริหารขององค์กรจึงไม่ใช่เพียงแค่เข้าใจธุรกิจของตนเพียงอย่างเดียว แต่ยังจะต้องเข้าใจบริบทที่แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการรู้เท่าทันสถานการณ์ที่กำลังจะเปลี่ยนไป และสามารถปรับองค์กรให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ทันท่วงที

โดยสรุป ผู้บริหารที่จะสามารถนำองค์กรได้ จึงควรมีลักษณะ ดังนี้

  1. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของตนในปัจจุบัน และค้นหากลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตขึ้นได้
  2. สามารถออกแบบแผนการนำกลยุทธ์องค์กรมาปฏิบัติจริง และกำหนดเกณฑ์วัดผลในการบริหารผลงานได้
  3. สามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร และนำเสนอมาตรการจัดการ บรรเทา หรือรับมือกับผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
  4. สามารถวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อสร้างความพร้อมและสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงได้

ดังนั้น ชุดหลักสูตร การนำองค์กร (Lead Organization) นี้ จึงเหมาะกับการพัฒนา 

  • ผู้จัดการระดับสูง
  • ผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์องค์กร และการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

Idea Generation for Strategic Planning - ร่วมคิด ร่วมวางแผนกลยุทธ์องค์กรให้ถึงกึ๋น

ถ้าองค์กรของคุณกำลังมาถึงจุดที่กำลังอิ่มตัว ทุกอย่างดูแน่นิ่ง แต่ยังต้องการหาวิธีการที่จะเติบโตต่อไป หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจของคุณในปัจจุบัน ว่ามีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไร 

2. กำหนดสิ่งที่ควรทำ หรือพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตได้อย่างชัดเจน

3. สามารถกำหนดเป้าหมายองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการได้

ด้วยการเรียนรู้หลักคิดในการวิเคราะห์ตัวเอง เช่น การประเมินตลาด การทำ SWOT พร้อม Workshop ให้ได้ร่วมคิด ร่วมวางแผนแบบ Idea Generation จนสามารถสื่อสารให้ทีมงานเห็นภาพรวม เข้าใจทิศทางและสิ่งต้องดำเนินการตรงกันได้

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง และคนที่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์องค์กร และการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์ภาวินี เจือติระรักษ์

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>

Sustainability Performance Management System - บริหารผลงานอย่างไรให้ยั่งยืน

ถ้ากลยุทธ์ของคุณยังคงเป็นแค่เสือบนกระดาษ ไม่เคยนำมาใช้งาน และไม่สามารถวัดผลในการบริหารผลงานได้จริง หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. สามารถวางแผนการนำกลยุทธ์องค์กรมาสู่การปฏิบัติจริงได้ (Strategy Deployment)

2. กำหนดเกณฑ์วัดผลในการบริหารผลงานได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

ด้วยการเรียนรู้ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน วิธีการเขียนแผน Strategy Deployment และหลักการที่สำคัญเพื่อบริหารผลงานขององค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมตัวอย่างจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร และ Workshop ตั้งแต่การแจกแจงกลยุทธ์ให้เป็นหัวข้อย่อย การเขียน Campaign และ Theme กลยุทธ์ในแผนระยะยาว การกำหนดน้ำหนักคะแนน และอัตราส่วนในการบริหารผลงานขององค์กรให้ยั่งยืนได้

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง และคนที่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์องค์กร และการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์ฉัตรชัย บุญเพ็ญ

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>

Enterprise Risk Management - บริหารความเสี่ยงองค์กร ให้อยู่รอดในทุกวิกฤต

สิ่งที่จะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารองค์กร คือ การควบคุมปัจจัยภายใน และรับมือกับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า "การบริหารความเสี่ยง" หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ควรทำในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ COSO

2. สามารถวิเคราะห์ปัจจัย ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางหรือมาตรการสำคัญที่จะช่วยป้องกัน หรือจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงได้

ด้วยการสร้างความเข้าใจในประเภทและองค์ประกอบของความเสี่ยง แนวทางการวิเคราะห์และเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อองค์กร พร้อม Workshop ให้ได้ฝึกวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร และพัฒนามาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลกระทบจากความเสี่ยงได้

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง และคนที่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์องค์กร และการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>

Driving Change to Transform Organization - พลิกโฉมองค์กร ด้วยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ในยุคที่ทุกธุรกิจต่างแข่งขันกันด้วยการส่งมอบความประทับใจให้ลูกค้าได้เร็วที่สุด ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุด การพัฒนาผู้นำขององค์กรให้สามารถบริหารและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างฉับไว และสร้างการยอมรับได้ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณห้ามพลาด!
หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณ

1. เข้าใจในธรรมชาติ และเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาทักษะและหลักคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. สามารถแสดงบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่น่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้

ด้วยการเรียนรู้กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 8 ขั้นตอนแบบ Kotter’s Change Model และแนวคิดเกี่ยวกับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Three Step Mode) ของ Kurt Lewin พร้อม Workshop ฝึกการวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร จนให้มั่นใจได้ว่า คุณจะสามารถวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง และสร้างการยอมรับจากคนในองค์กรของคุณได้จริง

เหมาะสำหรับ : ผู้จัดการ / ผู้บริหารระดับสูง และคนที่มีส่วนร่วมในการวางกลยุทธ์องค์กร และการบริหารหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

วิทยากรผู้สอน : อาจารย์ธีรศักดิ์ ธาราวร

ดูรายละเอียดหลักสูตร >>

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้