Systems Problem Solving & Decision Making

พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาให้ถึงแก่น คิดหาทางเลือกที่หลากหลาย และตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบ

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา ด้วยการค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ทักษะการประเมินทางเลือก และทักษะในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง พร้อมตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหา และตัดสินใจ

 • ความหมาย และความสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ
 • การคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา

ส่วนที่ 2: รูปแบบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไข

 • กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหา
  • การจัดระบบความคิด
  • 5W1H
  • PIPE
  • Why – Why Analysis
 • การคิดหาทางเลือกในการแก้ปัญหา
  • ECRS

ส่วนที่ 3: การประเมินทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
 • ตาราง Matrix เพื่อพิจารณาด้านผลกระทบ
 • Criteria Rating

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • Activity 1 : ใครเป็นใคร ลองทายดู
  • Activity 2 : จิ๊กซอว์ข้อความ
  • Activity 3 : The Cut
  • Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษา
  • Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขจาก Clip
  • Workshop 3 : การพิจารณาทางเลือกและตัดสินใจ ด้วยแนวทางแก้ไขที่ได้จาก Workshop 2 
  • Workshop 4 : ฝึกการตัดสินใจโดยการใช้ Criteria Rating

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกระดับ
 • หัวหน้างานทุกระดับ

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ค้นหาและกระตุ้นแรงจูงใจของลูกน้อง ให้ทำงานได้อย่างมีพลัง

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องประกอบการให้บริการได้อย่างน่าสนใจ ด้วย 3 หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องในงานบริการ ที่จะสร้างความเปิดใจ ยกระดับความพึงพอใจ เพิ่มความเชื่อมั่น ให้ลูกค้าประทับใจและจดจำได้แบบไม่รู้ลืม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจได้อย่างยั่งยืน​

New

เทคนิคการทำงานระหว่างหัวหน้างานและ HR เพื่อให้ได้การทำงานที่​ ​ - รับคนเข้าทำงาน ​ - ดูแลสอนงานให้ทำงานได้ และ เป็นคนดี​ - พัฒนาคนให้เก่ง​ - รักองค์กรณ์ และ อยู่กับเราไปนานๆ​ ​

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com