การวางแผนกลยุทธ์องค์กรและการบริหารอย่างมีส่วนร่วม

คุณสมบัติสินค้า:

ปัญหาที่สำคัญในความล้มเหลวของการนำแผนกลยุทธ์องค์กรไปใช้งาน คือไม่สามารถ ตอบสนองเป้าหมายได้อย่างแท้จริง มีการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา หากผู้นำติดกับดักความคิดของการจัดทำแผนกลยุทธ์ในอดีต ไม่กล้าก้าวข้ามมุมมองเดิมหรือสิ่งที่มีอยู่แล้ว ทำให้การจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความยากลำบาก

Share

    หลักสูตรการรวางแผนกลยุทธ์และการบริหารอย่างมีส่วนร่วม จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกองค์กร ตอบโจทย์องค์กรที่อยากจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย หลักสูตรนี้จะส่งเสริมและฝึกฝนทักษะให้ผู้เข้าอบรมมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกัน คือสามารถถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับ
ทีมงานได้

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. มีทักษะการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทัศนคติที่ดีและให้ความสำคัญของการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารอย่างมีส่วนร่วม

3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและเทคนิคในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
โดยใช้หลักการบริหารอย่างมีส่วนร่วม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: แนวคิด การบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ และการบริหารอย่างมีส่วนร่วม

 • ความหมายและความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ความหมายและความสำคัญของการบริหารอย่างมีส่วนร่ว
 • กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่
 • องค์ประกอบสำคัญของแผนกลยุทธ์องค์กร

 

ส่วนที่ 2: ประเมินสถานการณ์องค์กรด้วย SWOT Analysis

 • SWOT คืออะไร
 • แนวทางการวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร

     

ส่วนที่ 3: การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

 • การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร
  o ความหมายและความสำคัญของวิสัยทัศน์ (Vision)
  o การกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรอย่างมีส่วนร่วม
 • การกำหนดพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
  o ความหมายและความสำคัญของพันธกิจ (Mission)
  o การกำหนดพันธกิจองค์กร
 • การกำหนดเป้าประสงค์ (Goal) ขององค์กร
  o ความหมายและความสำคัญของประประสงค์ (Goal)
  o การกำหนดเป้าประสงค์
 • การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กร
  o ความหมายและความสำคัญของกลยุทธ์องค์กร
  o วิธีการกำหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
  o วิธีการกำหนดกลยุทธ์ด้วย CSFs ของ Goal

 

ส่วนที่ 4: การถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม

 • ถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective)
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลัก( KPI) ของวัตถุประสงค์ (Objective)
 • การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลงาน(KPI) หลักอย่างมีส่วนร่วม

 สะท้อนกลับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 •  ระยะเวลารวม 1 วัน (4 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ข้าราชการระดับปฏิบัติการ
 • ข้าราชการระดับชำนาญการ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้