หลักสูตรใหม่

New

เปลี่ยนจุดอ่อนทางความคิดให้ชีวิตดีขึ้น ด้วยหลักสูตรที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

New

ถ้าความต้องการที่ต่างกัน ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ลงตัว จะดีกว่าไหมถ้าเราสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่าย โดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้ ด้วยกุญแจใจเพียง 4 ดอก

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ Design Thinking ได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เห็นผลลัพธ์ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบครอบคลุมทั้ง การเรียนรู้ การฝึกทักษะ และการติดตามผล จึงมั่นใจได้ว่า ทุกไอเดียที่เสนอมีคุณค่า และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรได้จริง

New

เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร และโน้มน้าวจูงใจ มีความเข้าใจในมุมมองของทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และฝึกทักษะด้วยการ Role Play เพื่อให้พร้อมนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

New

การให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความประทับใจด้วยความใส่ใจ เข้าใจ เป็นกุญแจสำคัญของการอยู่รอด และก้าวขึ้นเป็นผู้นำของธุรกิจในยุค Digital

New

เรียนรู้ทักษะการบริหารงานได้ผล บริหารคนได้ใจ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และนำไปสู่การขับเคลื่อนทีมงานให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังหัวใจของทีม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ สอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ หลักคิด และการกำหนด OC, JD, JG, KPI และ MBO ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

New

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

New

เรียนรู้หลักการสำคัญในการวิเคราะห์การทำงาน ฝึกทักษะการตั้งเป้าหมาย ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

New

เรียนรู้หลักการพัฒนาทีมงานด้วยวิธีต่าง ๆ ตาม TAPS Model ที่จะช่วยส่งเสริมให้หัวหน้างานบริหารผลงานของทีมให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

New

เรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญของการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อพัฒนาการให้บริการที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างดี

New

เรียนรู้หลักการเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถดูแลจิตใจ ความรู้สึก และ พัฒนาทีมงานให้รู้สึกได้ถึงคุณค่าที่ตนมีต่อองค์กร และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีมและองค์กรได้

New

เรียนรู้หลักคิดเชิงบวก เข้าใจศักยภาพของตนเอง และวิธีการเอาชนะอุปสรรค เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานให้พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกัน

New

เปลี่ยนทฤษฎีให้เป็นแนวปฏิบัติที่หลากหลาย ด้วยประสบการณ์จริงที่พร้อมพลิกแพลง พัฒนาการทำงานแบบผู้นำรุ่นใหม่ในยุค New Normal

New

การทำไคเซ็น (Kaizen) การลดต้นทุนธุรกิจ งานเสร็จไว กำไรพุ่ง เป็นวิธีการเพิ่มกำไรให้องค์กร ด้วยการจัดการความสูญเปล่า (Wastes) โดยไม่ลดคุณภาพหรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ลง

New

Agile เป็นแนวคิดในการทำงานใหม่ล่าสุดที่ทำให้หลาย ๆ องค์กรทั่วโลกรอดพ้นจากพิษภัยของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่วน Kanban และ Scrum คือ หลักปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

New

ผู้บริหารหรือผู้นำในยุคดิจิตอล (Digital Age) ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่าง ๆ เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราและผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น ดังนั้นผู้นำต้องสามารถปรับบทบาท เปลี่ยนกรอบความคิด และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงาน เพื่อการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล

New

สิ่งที่ทำให้หัวหน้างานต่างจากพนักงานปฏิบัติการ คือ บทบาทในการบริหารจัดการ และ ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของเป้าหมายทีมงาน ความสามารถในการบริหารงานและคน

New

อาชีพที่จะประสบความสำเร็จในงานขายได้นั้นจึงต้องสามารถตีโจทย์ หรือ คิดวิเคราะห์ได้อย่าง รวดเร็ว และเฉียบพลัน มีวิธีการเสนอขายที่สร้างความแตกต่าง ตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว และมี ชั้นเชิง รวมถึงต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภทได้

New

ความสำเร็จทางด้านการบริหารงานของหัวหน้างาน หมายถึงความสามารถในการควบคุม การทำงานของทีมงานได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ตามเวลาที่กำหนดของลูกค้า

New

หากต้องการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ให้สามารถประสานการทำงานได้อย่างราบรื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างทัศนคติที่เปิดรับ (Positive Thinking & Growth Mindset) และมีวิธีคิดที่ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์(Creative Thinking)ในการทำงาน

New

หลักการบริหารเวลาที่ดี ไม่ได้อยู่ที่ตัวเวลา แต่เป็นการบริหารเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาใช้เวลาของเราได้อย่างเหมาะสม

New

การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น แต่เราจะเน้นการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะการบริหารงานขาย ให้วิเคราะห์สถานการณ์ลูกค้าได้ แนะนำทีมขายเป็น และขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้า

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติทีมงาน และค้นหากลยุทธ์ในการขาย ให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ

New

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาวิธีคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจให้แม่นยำยิ่งขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com