High Performance Culture

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการทำความเข้าใจลูกค้า ค้นหาความคิดสร้างสรรค์และการทดลองทำจริง ในกระบวนการ Design Thinking

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทีมงานได้ตั้งแต่รากฐานความคิด ทัศนคติ และกระตุ้นให้ทีมงานเผชิญความท้าทายได้ ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มพูนการเรียนรู้ ผ่านการตั้งคำถามและการให้ Feedback และร่วมกันสรรสร้างความสำเร็จ

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสอนงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สามารถติดตาม และวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ วิพากย์ และวิจารณ์ตนเอง (Self Analysis & Evaluation) ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมค้นหาแนวทางพัฒนา และปรับพฤติกรรมของตน ให้เห็นผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสื่อสารอย่างมีวาทศิลป์ให้ได้ใจคน และให้ Feedback ที่สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทีมงานได้อย่างบัวไม่ช้ำ น้ำไม่ขุ่น

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณตั้งคำถามได้อย่างทรงพลัง มีทักษะการฟังที่ลึกซึ้ง และช่วยจัดระบบความคิดให้ทีมงานค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจ ความพึงพอใจ และความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์และกระตุ้นแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอก และสร้างการยอมรับจากทีมงานได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เข้าใจง่าย จำได้ ใช้คล่อง

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมีทัศนคติและวิธีคิดในการพัฒนาการทำงานให้ทันโลกธุรกิจในปัจจุบัน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการสร้างพลังจากภายในให้พร้อมเผชิญความเปลี่ยนแปลง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วย Gamification, Participation และ Scenario

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์จุดเด่น และข้อจำกัดของทีมงาน เพื่อการบริหารและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเหมาะสม ผ่านเกมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และการฝึกทักษะด้วย Workshop และ Activity Based Learning

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ค้นหาและประเมินทางเลือก เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ด้วยเครื่องมือและวิธีการง่าย ๆ ที่ใช้ได้ผลจริง

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณใช้ความคิดเชิงบวก เพื่อค้นหาความคิดนอกกรอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานได้

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเป็นที่รักของคนรอบข้าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแสดงความเป็นมิตรไมตรี เพื่อความราบรื่นในการสื่อสารและประสานการทำงานให้ได้ใจ

Powered by MakeWebEasy.com